Your Browser version is no longer supported. Follow this link to update.
  • Gratis verzenden vanaf € 30,-
  • Snelle levertijd
  • Niet goed? Geld terug
  • Veilig betalen
  • Whatsapp 0628272014

Algemene voorwaarden

 

Trendy Huisdierenshop
Rossiniweg 52
3906 CG Veenendaal
e-mail info@trendyhuisdierenshop.nl
kvk 09031646
btw nummer NL002334759B61

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

1.1 Trendyhuisdierenshop is een webshop in dieren benodigdheden en voer
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de  verkoper: Trendyhuisdierenshop K.V.K. nummer:09031646
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de koper: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Trendyhuisdierenshop.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trendyhuisdierenshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Trendyhuisdierenshop en koper.


Artikel 3 – Aanbod en Overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door koper wordt aanvaard heeft verkoper het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De koper ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de koper, dat de bestelling bij verkoper is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met verkoper komt tot stand op het moment dat verkoper het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging).
3.4  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.
4.2 Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan verkoper retourneren. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de koper dit van te voren kenbaar te maken door gebruik te maken van het retourenformulier. De ontvangst van het retourenformulier zal door verkoper worden bevestigd.

 

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping


5.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2 Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending terugbetalen.


Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

6.1 Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop verkoper geen invloed heeft;

 

Artikel 7 - De prijs

 

7.1 De door verkoper in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

7.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro`s (€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.3 De verkoopprijzen zijn exclusief verzendkosten. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van verkoper getoond.
7.4 De verkoper behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen drie (3) dagen na de mededeling van de verkoper van de prijsverhoging.

                                                                                                                                                                                                                         

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

8.1 Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 De garantievoorwaarden van de leverancier of fabrikant van het product worden aangehouden. Dit is per product verschillend.
8.3 De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
8.4 Door u te maken of gemaakte kosten vallen nimmer onder de garantie.


Artikel 9 - Levering en uitvoering

9.1 Het versturen van de bestelling geschied over het algemeen via DPD, PostNL.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Wij streven naar een levertijd die ligt tussen de 1 en 3 werkdagen. Uiterlijk zal verkoper de bestelling binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
9.4  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
9.5 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.6 De verkoper behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling  in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra kosten die daaruit ontstaan zijn voor rekening van verkoper.
9.7 De verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.8 Omstandigheden in de zin van artikel 9.7 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 10 - Betaling

10.1 Alle bestellingen zullen vooraf worden betaald via Ideal betalingsmogelijkheden, Paypal, Mister Cash of SofortBanking. Betaling per bank op Rabobank rekeningnummer NL78 RABO 0142 3906 74 is ook mogelijk. 
10.2 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.                                                                                                                   
10.3 In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 11 - Klachtenregeling

11.1 Indien u klachten heeft over de door verkoper geleverde producten kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres info@trendyhuisdierenshop.nl
11.2 Nadat koper de klacht heeft geconstateerd dient er zo spoedig mogelijk contact opgenomen te worden met verkoper.
11.3 Verkoper zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en zal binnen een termijn van 14 dagen de klacht behandelen.
11.4 Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Trendyhuisdierenshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 Artikel 12 Niet goed- Geld terug

12.1 Er kan van deze regeling gebruik gemaakt worden indien het product niet voldoet aan de omschrijving zoals deze door ons is gegeven of niet juist functioneert.
12.2 Er kan geen beroep worden gedaan op deze regeling indien:
       - koper zaken heeft verwaarloosd;
       - koper wijzigingen heeft aangebracht of reparaties die niet in opdracht van verkoper zijn uitgevoerd
       - koper het product onoordeelkundig of onzorgvuldig heeft gebruikt.

 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


13.1 Foto`s op de site kunnen afwijken van de geleverde producten, producten worden constant door fabrikanten verbeterd en kunnen dan afwijken van de foto.
13.2 Trendyhuisdierenshop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw huisdieren ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij het gebruik van het product dient de handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten/ conditie van uw huisdier dient u uw dierenarts te raadplegen. De op de website genoemde gewichten, maten en aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. De aansprakelijkheid van Trendyhuisdierenshop is altijd beperkt tot het totaalbedrag van de bestelling.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Trendyhuisdierenshop worden gekopieerd of gebruikt of verspreid of verdubbeld of overgenomen of veranderd op welke manier dan ook.

Prijswijzigingen, wijzigingen en typfouten voorbehouden.